English-friendly city

Gu Zao Cuo Mountain Cuisine

古早厝山產快炒

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.45, Guanziling, Baihe Dist., Tainan City 732,

  台南市白河區關子嶺45號

  06-6822210